งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ติดตามผ่าน Facebook ได้ที่ Facebook Fan Page  เฉพาะเจ้าหน้าที่

Satrirachinuthit School

ยผร…ยกร’รƒรŠรยบรกยกรฉยตร‘ร‡

ช่วงชั้นที่ 
ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 
   เฉพาะรายวิชาที่แก้ตัวไม่ผ่าน