งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ติดตามผ่าน Facebook ได้ที่ Facebook Fan Page  เฉพาะเจ้าหน้าที่

Satrirachinuthit School

แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา

1)  ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผล ล่วงหน้า 1 วัน
2)  สำหรับ ปพ. 1 (ฉบับจริง) ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่าย ขนาด 4 x 5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ฉบับแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2 ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5 บาท)
3)  การขอใบรับรองผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด
4 x 5 ซ.ม จำนวน 1 รูป (ค่าธรรมเนียม 20 บาท)
4)  การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ (กรณีสูญหายหรือชำรุด) ยื่นคำร้องฯ และชำระค่า ธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมชำระที่งานการเงิน(ห้อง 1105), ปพ.7 (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน, ความประพฤติ) และอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นไม่เสียค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการมอบตัวเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2557 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

**ขั้นตอนการมอบตัวการเป็นนักเรียน
**ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.
**ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2557 (พิเศษ) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

**หมายเหตุ
**ม.1 รายงานตัววันที่ 5 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ที่ห้องโสตฯ อาคาร 5
**ม.4 รายงานตัววันที่ 6 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น. ที่ห้องโสตฯ อาคาร 5
*สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวด้วยตนเอง แต่งชุดนักเรียน หากไม่มารายงานตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ผลการเฉลี่ย 5 เทอม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

ผลการเฉลี่ย 5 เทอม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 10 อันดับแรก ภาคเรียนที่ 1/2556 

สถิตินักเรียนปัจจุบันทั้งหมด 3,791 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18/11/2556)

Chart.

Chart.


ติดตามผ่าน Facebook ได้ คลิกที่นี่ 

 
ปิด