งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ติดตามผ่าน Facebook ได้ที่ Facebook Fan Page  เฉพาะเจ้าหน้าที่

Satrirachinuthit School

    

แนวปฏิบัติในการขอหลักฐานการศึกษา

1)  ยื่นคำร้องต่องานทะเบียนวัดผล ล่วงหน้า 1 วัน
2)  สำหรับ ปพ. 1 (ฉบับจริง) ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่าย ขนาด 4 x 5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ฉบับแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม ฉบับที่ 2 ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5 บาท)
3)  การขอใบรับรองผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (TRANSCRIPT) ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่ายขนาด
4 x 5 ซ.ม จำนวน 1 รูป (ค่าธรรมเนียม 20 บาท)
4)  การขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ (กรณีสูญหายหรือชำรุด) ยื่นคำร้องฯ และชำระค่า ธรรมเนียม 30 บาท
หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมชำระที่งานการเงิน(ห้อง 1105), ปพ.7 (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน, ความประพฤติ) และอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นไม่เสียค่าธรรมเนียม

ผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2560 

ตรวจสอบรายชื่อชื่นชมยินดี ปีการศึกษา 2562  

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562  

ผลการจัดเรียงอันดับคะแนนเฉลี่ย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561  

คะแนนสอบ O-NET


ปี     ชั้น ม.สถิตินักเรียนปัจจุบันทั้งหมด 3,564 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19/07/2562)

Chart.

Chart.


ติดตามผ่าน Facebook ได้ คลิกที่นี่